Publication

Back to overview

Mars Ion and Neutral Particle Analyzer (MINPA) for Chinese Mars Exploration Mission (Tianwen-1): Design and ground calibration

Type of publication Peer-reviewed
Publikationsform Original article (peer-reviewed)
Author Kong LingGao, Zhang AiBing, Tian Zhen, Zheng XiangZhi, Wang WenJing, Liu Bin, Wurz Peter, Piazza Daniele, Etter Adrian, Su Bin, An YaYa, Ding JianJing, Li WenYa, Liu Yong, Li Lei, Li YiRen, Tan Xu, Sun YueQiang,
Project Investigation of the Solar System with in situ Mass Spectrometry
Show all

Original article (peer-reviewed)

Journal Earth and Planetary Physics
Volume (Issue) 4(4)
Page(s) 1 - 12
Title of proceedings Earth and Planetary Physics
DOI 10.26464/epp2020053

-